Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de website www.mantelzorginfopunt.nl die beschikbaar is gesteld door de VPB Emmen.  U leest hier onder welk voorbehoud we u de informatie op deze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de VPB Emmen is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de VPB Emmen.

Geen garantie op juistheid
De VPB Emmen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De VPB Emmen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.