Mantelzorgvriendelijk ondernemerschap als onderdeel van uw beleid

Aandacht voor mantelzorg onderdeel maken van uw beleid? Dat kan. Hier vindt u tips om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. Wilt u via Werk & Mantelzorg gecertificeerd mantelzorgvriendelijk werkgever worden, kijk dan op www.werkenmantelzorg.nl.
Drie pijlers die mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid typeren zijn:

1. De combinatie werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar.
2. De verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast.
3. Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.

Om deze drie pijlers te realiseren worden door Werk & Mantelzorg de volgende vier stappen gehanteerd:

Stap 1: Bespreken
Niet iedereen weet wat mantelzorger zijn precies betekent en niet iedere mantelzorger voelt zich mantelzorger. Laat staan dat in de organisatie bekend is wie er met mantelzorg te maken heeft. In deze stap maakt u het thema in eerste instantie bespreekbaar bij het management en vervolgens op de werkvloer en voert u een eerste peiling uit in de organisatie.

Na stap 1:

 • Zijn medewerkers op de hoogte van de mogelijkheden om werk en zorgtaken te combineren.
 • Gaan leidinggevenden en collega’s actief het gesprek met elkaar aan over mantelzorg.
 • Is binnen uw organisatie bekend wie mantelzorgtaken en werk combineren.
 • Geeft het topmanagement zelf het goede voorbeeld door het onderwerp te bespreken met het middenmanagement.

Stap 2: Beschrijven en bewustwording
Er zijn verschillende regelingen voor werkende mantelzorgers. Sommigen staan in de wet, maar u kunt natuurlijk in uw organisatie ook specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden. In deze stap maakt u een beschrijving van deze faciliteiten en regelingen in het HR-beleid en worden deze besproken c.q. gecommuniceerd met de werkvloer.

Na stap 2:

 • Heeft het totale management een visie op het thema werk en mantelzorg.
 • Zijn er afspraken gemaakt met de preventiemedewerkers en arbodienst over hoe jullie om willen gaan met medewerkers die mantelzorgtaken hebben.
 • Worden de wettelijke verlofregelingen en regelingen in de CAO of in het personeelsreglement actief aangeboden aan medewerkers.

Stap 3: Bekwamen
Is het thema in de organisatie al bespreekbaar en zijn de faciliteiten en regelingen ook al beschreven, dan bent u op de goede weg. Maar er is meer, want hoe gaan leidinggevenden het gesprek aan met werkende mantelzorgers? En hoe bespreken werkende mantelzorgers hun zorgtaken onderling met collega’s? In deze stap meer over het bespreken en actief handelen bij mantelzorg situaties.

Na stap 3:                                                                          

 • Zijn leidinggevenden, binnen de kaders, vrij in het maken van maatwerkafspraken met werknemers.
 • Spreken leidinggevenden met medewerkers over de invloed van privéomstandigheden op het werk.
 • Zijn er voor mantelzorgers in de organisatie personeelsinstrumenten en regelingen die de combinatie van werk en zorg mogelijk maken.
 • Wordt flexibiliteit en maatwerk geboden om werk en privé goed te combineren.

Stap 4: Borging
Het is altijd goed om een bepaalde periode extra aandacht te besteden aan werk en mantelzorg. Maar hoe zorgt u ervoor dat het thema geborgd wordt? Zijn nieuwe medewerkers ook op de hoogte van faciliteiten en regelingen? En gaan ook zij adequaat om met situaties waarin werk en mantelzorg worden gecombineerd? In deze stap borgt u mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie.

Na stap 4:

 • Worden mantelzorgdoelen periodiek gemeten, besproken en indien nodig bijgesteld (PDCA cyclus).
 • Staat het onderwerp werk en mantelzorg in formele gesprekken, zoals functioneringsgesprekken, vast op de agenda.
 • Worden vragen over mantelzorg opgenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over het mantelzorgvriendelijke beleid.
 • Is er jaarlijks speciale aandacht voor het thema.
 • Heeft de ondernemingsraad/medezeggenschapscommissie personeelsbeleid voor medewerkers met mantelzorgtaken in de organisatie op de agenda staan.
 • Staat het onderwerp werk en mantelzorg structureel op de agenda van het werkoverleg.
 • Wordt de organisatie geïnformeerd over de ontwikkelingen.

[1] Https://www.werkenmantelzorg.nl/de-4-stappen

Bekijk hieronder de casus van Joke: dankzij goed overleg met haar werkgever kan zij werk en mantelzorg nu combineren.